Home - Stichting ES
Chat nu met
Stichting ES
Steun ons
Doneer nu

Publicatie ANBI

 
Naam, KvK, contactgegevens
Stichting ES
RSIN 851351177
Postbus 602
5140 AP Waalwijk
info@stichtinges.nl
 
Doelstelling
De doelstelling van Stichting ES is het verlenen van emotionele support aan alle individuen die door situatieveranderingen emotionele problemen ervaren, niemand uitgezonderd.
 
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting ES bestaat uit:
Marieke Kokkeler, communicatiedeskundige 
Reinier van Loon, bedrijfseconoom
Irene Slaats, psychosociaal therapeut
Rob van Valderen, huisarts
Franca van Winkel, gepensioneerd directievoorzitter coöperatieve bank
 
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning en of onkostenvergoeding. Het beloningsbeleid van Stichting ES is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.
 
Activiteiten
Stichting ES, de stichting die kosteloos online Emotionele Support verleent aan mensen die door situatieveranderingen problemen ervaren is op 27 januari 2012 opgericht. Hulpvragers (bij ES supportvragers genoemd) worden per chat begeleid door supportgevers. Deze supportgevers zijn volwassenen die in het dagelijks leven bijvoorbeeld als fysiotherapeut, sociaal psycholoog, gezinsvoogd of verpleegkundige werkzaam zijn. Daar bovenop volgen zij als aanvulling een specialistische HBO opleiding in de psychosociale zorg. De supportgevers worden daar bovenop extra in een kortdurende training opgeleid in procesbegeleiding per chat. Tijdens hun diensten staan zij onder supervisie van coördinatoren, die ook de dagelijkse leiding van ES vormen, laatstgenoemden zijn in dienst van ES of werken op freelance basis.
 
Beleidsplan
Het beleid van Stichting ES is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, het verlenen van online emotionele support aan mensen die door situatieveranderingen in problemen zijn gekomen. Stichting ES is voor de uitoefening van haar activiteiten afhankelijk van financiële ondersteuning in de vorm van giften door supporters. Stichting ES heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet besteed worden conform de doelstelling. Voor het beloningsbeleid van Stichting ES, zie hiervoor. De administratie van Stichting ES wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de bestuursleden gezamenlijk.
 
2017
 
Activiteitenverslag 2017
 
Ook in 2017 werd dagelijks per chat support verleend van 9.00 uur in de ochtend tot 0.00 uur in de nacht aan mensen die het even niet meer alleen konden.
 
De support bij ES werd gegeven door 78 vrijwillige professionals in de dop (supportgevers). Anna Nijburg, in dienst van Stichting ES (25 uur per week), was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Ze stuurde het freelance feedbackteam aan bestaande uit: Elly Jonker, Jacqueline van Veelen, Maaike Viersen en Silvia den Hollander. De training van nieuwe supportgevers lag op freelance basis in handen van Ilona Pessers. Zij werd in de training bijgestaan door verschillende vrijwilligers. Voor de administratieve werkzaamheden was Jolanda Heijmans verbonden aan de Stichting (3,5 uur per week). Dit team zorgde ervoor dat mensen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kosteloos en anoniem emotionele support ontvingen van ES. Het team bleek ook prima in staat om tegenslag binnen de eigen club op te vangen. Door een levensbedreigende situatie in het privéleven van Anna was zij genoodzaakt haar werk een periode stil te leggen. Doordat de overige teamleden de koppen bij elkaar hebben gestoken en de schouders eronder gezet, hebben de supportvragers de support gekregen die ze mochten verwachten.
 
In dit jubileumjaar is de Club van 100 omgezet in de Club van Duizend. Leden betaalden 1000 euro voor hun lidmaatschap. In het kader van geef, neem, verbind én als je jarig bent dan vier je feest zijn de Club van Duizend leden en hoofdsponsors in het zonnetje gezet bij De Heer Kocken in Vught. Een ware sterrenlunch, entertainment en mooie gesprekken op een najaarszondag in oktober.
 
Ook de vrijwilligers ontvingen een feestelijke attentie. Een van onze vaste sponsoren stelde voor iedere vrijwilliger een prachtige portemonnee ter beschikking.
 
Op 17 december was ES wederom van de partij bij Santa Run Waalwijk. Door een grote groep vrijwilligers kleurde Waalwijk rood met een vleug oranje. De ES trommelaars van Sampartyca begeleidden de deelnemers bij de doorloop  in het centrum. Na afloop mocht ES een cheque met een gigantisch bedrag in ontvangst nemen. 
 
Happy, dat we opnieuw zoveel hulp hebben kunnen verlenen. Op naar nog meer online ondersteuning.
 
Financiële ontwikkelingen
 
De opbrengsten in 2017 bedragen € 37.733 (begroot: € 45.000, 2016: € 94.904) en het resultaat boekjaar bedraagt € 20.196 negatief (begroot: € 16.000 negatief, 2016: € 13.135).
 
In 2017 bestonden de opbrengsten uit giften door Club van Duizend leden (€ 26.250), Club van 100 leden (€ 3.333), Service clubs (€ 7.750) en opbrengsten van verrassingssupporter (€ 400).
 
De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) bedragen in 2017 € 24.295 (begroot: € 33.000, 2016: € 32.637). 
 
Balans 2017
 
Activa
2017
2016
     
Vlottende activa    
Overige vorderingen en overlopende activa
€  5.900,-
€  11.475,-
     
Liquide middelen
€  26.104,-
€  44.605,-
     
Totaal activa
€  32.004,-
 
€  56.080,-
 
 
 
Passiva
2017
2016
     
Eigen Vermogen    
Overige reserves
€  49.399,-
€  36.264,-
Resultaat boekjaar
€  (20.196),-
€  13.135,-
     
Totaal Eigen Vermogen
€  29.203,-
€  49.399,-
     
Kortlopende schulden    
Overige schulden en overlopende passiva
€  2.801,-
€  6.681,-
     
Totaal passiva
€  32.004,-
 
€  56.080,-
 
 
Toelichting op balans
 
Overige vorderingen en overlopende activa (1)
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het verslagjaar (2017: € 5.900; 2016: € 11.475).
 
Overige schulden en overlopende passiva (2)
De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit crediteuren € 1.124, loonbelasting € 682, reservering vakantiegeld € 995, totaal € 2.801 (2016: € 6.681).
 
Baten en lasten 2017
 
Staat van baten en lasten over 2017    
     
Giften  
€ 37.733,-
     
Totaal opbrengsten
 
€ 37.733,-
     
Lonen en salarissen  
€ 19.623,-
Sociale lasten  
€  4.672,-
Afschrijvingskosten  
€    0,-
Overige kosten  
€ 33.634,-
     
Totaal kosten  
€ 57.929,-
     
Resultaat  
 
€  (20.196),-
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten
 
Opbrengsten (3)                                                                           
De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:                                                                                   
Giften uit hoofde van lidmaatschap Club van 100 € 3.333
Giften uit hoofde van lidmaatschap Club van 1.000 € 26.250
Giften Service Clubs € 7.750
Overige giften € 400
Totaal opbrengsten € 37.733
 
Overige giften bestaan hoofdzakelijk uit giften door verrassingssupporters.
 
Overige kosten (4)
De overige kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor training en begeleiding van supportgevers (2017: € 23.840, 2016: € 17.288), kosten voor evenement Club van Duizend (2017: € 5.642, 2016: € 0), bankkosten, kantoorkosten en verzekeringskosten.
 
Personeelsbestand
De stichting had in 2017 2 personeelsleden, samen 0,7125 FTE (2016: 2 personeelsleden).
 
Begroting 2018
 
Begroting 2018    
     
Opbrengsten  
€ 90.000,-
     
Lonen en salarissen  
€ 28.000,-
Sociale lasten  
€  5.000,-
Afschrijvingskosten  
 
Overige kosten  
€ 50.000,-
     
Totaal kosten  
€ 83.000,-
     
Resultaat  
 
€ 7.000,-
 
 
Vooruitblik 2018
 
Voor 2018 staat het grote ES gala weer op de planning. Food, fun en fund in de Orangerie in Den Bosch de 1ste zondag van november. Feesten en Geld inzamelen zodat nog meer mensen de hulp krijgen die ze verdienen.
 
En opnieuw zal ES dit jaar in een compleet supportgeversteam investeren, een team dat minimaal voor een jaar een commitment aangaat. Een groep van circa 50 personen zal getraind worden in het geven van online begeleiding. Begeleiding, in fysieke aanwezigheid van de cliënt, die supportgevers gewend zijn om te geven als zij zich aanmelden bij ES is een andere tak van sport dan online begeleiden. Training in en begeleiding bij deze speciale manier van werken is gevraagd. Supportgevers werken kosteloos. De vergoeding voor deze investering krijgen zijn in vorm van feedback waardoor zij professioneel verder ontwikkelen. 
 
De samenwerking met plaatselijke serviceclubs zien we ook graag bestendigd in 2018. Waar mogelijk en gewenst zullen we bijdragen aan evenementen die zich aandienen. 
 
Op deze plek en op dit moment zeggen we graag wederom dankjewel tegen alle supporters die het werk van ES financieel mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk tegen alle supportgevers en het begeleidende team, die dag in dag uit mensen een steuntje in de rug geven. 
 
Bestuur Stichting ES
31 mei 2018
 
 
 
- - - - - - - - - - 
 
 
2016
 
Activiteitenverslag 2016
 
In 2016 wordt dagelijks per chat support verleend van 9.00 uur in de ochtend tot 0.00 uur in de nacht.
 
Het supportgeversteam bestaat dit jaar uit 56 supportgevers. Voor de begeleiding van deze groep is Anna Nijburg in dienst van Stichting ES (25 uur per week). Anna stuurt tevens het feedbackteam 2016 van 38 vrijwilligers (oud-supportgevers) aan. Elly Jonker, Jacqueline van Veelen, Maaike Viersen en Silvia den Hollander zijn op freelance basis de back-up van Anna Nijburg. De training van de nieuwe supportgevers ligt op freelance basis in handen van Ilona Pessers. Zij wordt in de training bijgestaan door verschillende vrijwilligers uit het feedbackteam. Voor de administratieve werkzaamheden is Jolanda Heijmans in dienst van de Stichting (3,5 uur per week). Een steady team dat ervoor zorgt dat mensen een steuntje in de rug krijgen bij tegenwind.
 
Aan de Club van 100 nemen dit jaar wederom de hoofdsupporters en zakelijke supporters deel die €1.000 per jaar of een equivalent aan goederen of diensten doneren. Eind 2016 hebben 46 leden zitting in de club lid van de Club van 100 voor ES (eind 2015: 44).

Op 6 juni genieten we bij prachtig weer van de jaarlijkse Clubavond. De club van 100 leden worden enorm in de watten gelegd bij Grand Café Du Nord in Kaatsheuvel. Een klasse bijdrage van Hugo de Ruijter. Na bubbels, bites en met de bekende goodiebag onder de arm gaan de clubleden tevreden naar huis.
 
Food, fun en fund tijdens het spetterende ES gala op 6 november. Een geweldig feest op een schitterende locatie: de Orangerie in ’s Hertogenbosch. Tafelverkoop, Puur Lotery en een knallende veiling zorgden voor een opbrengst van meer dan € 75.000.
 
Trots kijken we terug op een jaar van support, door support. Samen sterk 2017 in.
 
Financiële ontwikkelingen
 
De opbrengsten in 2016 bedragen € 94.904 (begroot: €91.000, 2015: € 23.766) en het resultaat boekjaar bedraagt €13.135 (begroot: € 20.000, 2015: € 2.258 negatief).
 
In 2016 bestonden de opbrengsten uit giften door Club van 100 leden (€ 11.334) en hoofdsponsors (€5.000) opbrengsten met betrekking tot de ES Gala (€ 77.625) en opbrengsten van verrassingssupporter (€ 945).
 
De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) bedragen in 2016 € 32.637 en liggen in lijn met de begroting en 2015 (begroot: €30.000, 2015: €27.880).
 
Balans 2016
 
Activa
2016
2015
 
 
 
Vlottende activa
 
 
Overige vorderingen en overlopende activa
€  11.475,-
€  3.818,-
 
 
 
Liquide middelen
€  44.605,-
€  40.523,-
 
 
 
Totaal activa
€  56.080,-
 
€  44.341,-
 
 
 
Passiva
2016
2015
 
 
 
Eigen Vermogen
 
 
Overige reserves
€  36.264,-
€  55.884,-
Resultaat boekjaar
€  13.135,-
€  (19.620),-
 
 
 
Totaal Eigen Vermogen
€  49.399,-
€  36.264,-
 
 
 
Kortlopende schulden
 
 
Overige schulden en overlopende passiva
€  6.681,-
€  8.077,-
 
 
 
Totaal passiva
€  56.080,-
 
€  44.341,-
 
 
Toelichting op balans
 
Overige vorderingen en overlopende activa (1)
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het verslagjaar (2016: € 11.475; 2015: € 3.818).
 
Overige schulden en overlopende passiva (2)
De grootste post binnen overige schulden en overlopende passiva is ontvangen giften met betrekking tot het verslagjaar (2016: € 3.333, 2015: € 6.000).  
 
Baten en lasten 2016
 
Staat van baten en lasten over 2016
 
 
 
 
 
Giften
 
€ 94.904,-
 
 
 
Totaal opbrengsten
 
€ 94.904,-
 
 
 
Lonen en salarissen
 
€ 27.816,-
Sociale lasten
 
€  4.821,-
Afschrijvingskosten
 
€    0,-
Overige kosten
 
€ 49.132,-
 
 
 
Totaal kosten
 
€ 81.769,-
 
 
 
Resultaat
 
 
€  13.135,-
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten
 
Opbrengsten (3)                                        
De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:                                                                                   
Opbrengsten ES gala € 77.625,-                                
Giften door hoofdsponsors € 5.000                               
Giften uit hoofde van lidmaatschap Club van 100 € 11.334
Overige giften € 945,-
Totaal opbrengsten € 94.904
 
Overige giften bestaan hoofdzakelijk uit giften door verrassingssupporters.
 
Overige kosten (4)
De overige kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor training en begeleiding van supportgevers (2016: € 17.288, 2015: € 15.248), kosten voor het ES gala (2016: € 29.050,-, 2015: € 0), bankkosten, kantoorkosten en verzekeringskosten.
 
Personeelsbestand
De stichting had in 2016 2 personeelsleden, samen 0,7125 FTE (2015: 2 personeelsleden).
 
Begroting 2017
 
Begroting 2017
 
 
 
 
 
Opbrengsten
 
€ 45.000,-
 
 
 
Lonen en salarissen
 
€ 28.000,-
Sociale lasten
 
€  5.000,-
Afschrijvingskosten
 
 
Overige kosten
 
€ 28.000,-
 
 
 
Totaal kosten
 
€ 61.000,-
 
 
 
Resultaat
 
 
€ (16.000),-
 
 
Vooruitblik 2017
 
In 2017 bestaat ES 5 jaar en wie jarig is viert feest. De vaste supporters van ES zullen dit jaar worden uitgenodigd voor een Food en Fun event. Een sterren culinair samenzijn.
 
Een lustrum nodigt ook uit tot verandering. Halverwege 2017 zullen we met nieuws hieromtrent naar buiten komen.
 
Dit jaar zal ES opnieuw in een compleet supportgeversteam investeren, een team dat minimaal voor een jaar een commitment aangaat. Een groep van circa 50 personen zal getraind worden in het geven van online begeleiding. De één op één begeleiding die supportgevers onder de knie hebben als zij zich aanmelden bij ES is een andere tak van sport dan online begeleiden. Training in en begeleiding bij deze speciale manier van werken is gevraagd. Supportgevers investeren in tijd en ontvangen in de vorm van professionele groei.
 
Ook dit jaar zullen wij weer in contact staan met de plaatselijke serviceclubs om, waar mogelijk en gewenst, bij te dragen aan evenementen die zich aandienen. Daarnaast zullen wij een start maken met het werven van fondsen. En natuurlijk hopen we dat we opnieuw mogen rekenen op ons vaste supporters.
 
 
Na deze vooruitblik even terug naar het hier en nu om een dankwoord uit te spreken. Dank aan alle supporters die het werk van ES financieel mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast ook een diepe buiging voor alle supportgevers en het begeleidende team, die dag in dag uit steun hebben geboden bij tegenwind. 
 
Bestuur Stichting ES
30 juni 2017
 
 
 
- - - - - - - - - - 
 
2015
 
Activiteitenverslag 2015
 
In 2015 wordt dagelijks per chat support verleend van 9.00 uur in de ochtend tot 0.00 uur in de nacht.
 
Het supportgeversteam bestaat dit jaar uit 55 supportgevers. Voor de begeleiding van deze groep is Anna Nijburg in dienst van Stichting ES (25 uur per week). Anna stuurt tevens het feedbackteam 2015 van 35 vrijwilligers (oud-supportgevers) aan. Elly Jonker en Jacqueline van Veelen zijn op freelance basis de back-up van Anna Nijburg. De training van de nieuwe supportgevers ligt op freelance basis in handen van Ilona Pessers. Zij wordt in de training bijgestaan door verschillende vrijwilligers uit het feedbackteam. Voor de administratieve werkzaamheden is Jolanda Heijmans in dienst van de Stichting (3,5 uur per week).
 
Ook dit jaar vormen de hoofdsupporters en zakelijke supporters de Club van 100 voor ES. Het lidmaatschap bedraagt minimaal €1.000 per jaar of een equivalent aan goederen of diensten. Ultimo 2015 zijn 44 supporters lid van de Club van 100 voor ES (ultimo 2014: 38).
 
In december mocht Stichting ES opnieuw meewerken aan Santa Run Waalwijk. Het was wederom een waar spektakel. Waalwijk kleurde rood. Midden in het feestgedruis was een compleet ingerichte ES winterset te vinden waar lopers op de foto konden met hun favoriete prof voetballer van samenwerkingspartner RKC. Rotary Waalwijk en Rotary Loon op Zand zorgden voor een geweldig sponsorbedrag.
 
We zijn ontzettend trots op de nieuwe uitstraling van ES die dit jaar is ontwikkeld. Een fris logo uitgewerkt in een steady huisstijl, ontwikkeld door Janssen.nl, laat zien dat ES klaar is voor een volgend ontwikkelingsjaar. 
 
Financiële ontwikkelingen
 
De opbrengsten in 2015 bedragen €23.766 (begroot: €45.000, 2014: €105.790) en het resultaat boekjaar bedraagt negatief €19.620 (begroot: €2.258 negatief, 2014: €42.978 positief).
 
De hogere opbrengsten in 2014 waren hoofdzakelijk te danken aan het ES gala dat in november 2014 voor de eerste maal heeft plaatsgevonden (totale opbrengsten €71.385). In 2015 bestonden de opbrengsten hoofdzakelijk uit giften door Club van 100 leden (€13.000) en hoofdsponsors (€5.000) en opbrengsten met betrekking tot de Santa Run Waalwijk (€4.818). In het najaar van 2016 zal wederom een ES gala worden georganiseerd.
 
De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) bedragen in 2015 €27.880 en liggen in lijn met de begroting en 2014 (begroot: €35.000, 2014: €30.383). 
 
Balans 2015
 
Activa 2015 2014
     
Vaste activa    
Materiële vaste activa €  0,- €  258,-
     
Vlottende activa    
Overige vorderingen en overlopende activa €  3.818,- €  12.150,-
     
Liquide middelen €  40.523,- €  49.359,-
     
Totaal activa €  44,341,-
 
€  62,117,-
 
 
 
Passiva 2015 2014
     
Eigen Vermogen    
Overige reserves €  55,884,- €  12.906,-
Resultaat boekjaar €  (19.620),- €  42.978,-
     
Totaal Eigen Vermogen €  36.264,- €  55.884,-
     
Kortlopende schulden    
Overige schulden en overlopende passiva €  8.077,- €  6.233,-
     
Totaal passiva €  44.341,-
 
€  62.117,-
 
 
Toelichting op balans
 
Materiële vaste activa (1)
De inventaris betreft computerapparatuur met een aanschafwaarde van € 1.554, welke lineair wordt afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van 3 jaar.
 
Overige vorderingen en overlopende activa (2)
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het verslagjaar (2015: €3.818; 2014: € 12.500).
 
Overige schulden en overlopende passiva (3)
De overige schulden en overlopende passiva bestaan hoofdzakelijk uit vooruit ontvangen giften met betrekking tot het verslagjaar (2015: €6.000, 2014: € 5.000).

Baten en lasten 2015

Staat van baten en lasten over 2015    
     
Giften   € 23.766,-
     
Totaal opbrengsten   € 23.766,-
     
Lonen en salarissen   € 24.235,-
Sociale lasten   €  3.645,-
Afschrijvingskosten   €    258,-
Overige kosten   € 15.248,-
     
Totaal kosten   € 43.386,-
     
Resultaat  
 
€  (19.620),-
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten
 
Opbrengsten (4)                                        
De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:                                                                                   
Giften door hoofdsponsors € 5.000                               
Giften uit hoofde van lidmaatschap Club van 100 € 13.000
Giften door service clubs € 4.838                                
Overige giften € 928       
Totaal opbrengsten €23.766
 
Giften door service clubs bestaan hoofdzakelijk uit opbrengsten Santa run (Rotary Club Waalwijk, Loon op Zand). Overige giften bestaan hoofdzakelijk uit giften door verrassingssupporters.
 
Overige kosten (5)
De overige kosten bestaan uit hoofdzakelijk uit kosten voor training en begeleiding van supportgevers (2015: €10.679, 2014: € 5.215), kosten van het ES gala (2015: €-, 2014: € 23.748), bankkosten, kantoorkosten en verzekeringskosten.
 
Personeelsbestand
De stichting had in 2015 2 personeelsleden, samen 0,7125 FTE (2014: 2 personeelsleden).
 
Begroting 2016

Begroting 2016    
     
Opbrengsten   € 91.000,-
     
Lonen en salarissen   € 25.000,-
Sociale lasten   €  5.000,-
Afschrijvingskosten    
Overige kosten   € 41.000,-
     
Totaal kosten   € 71.000,-
     
Resultaat  
 
€ 20.000,-
 
 
Vooruitblik 2016

In 2015 is voor de exploitatie gebruik gemaakt van de financiële reserve die met name in 2014 is opgebouwd. 2016 is het jaar waarin we speren op aanvulling van de financiële reserve. Daartoe staat het jaar in het teken van het ES gala. Onze hoofdsupporters en zakelijke supporters en andere ES belangstellenden zullen worden uitgenodigd voor dit exclusieve gala.

Natuurlijk zetten we ook in 2016 onze clubleden weer in het zonnetje tijdens de Club van 100 avond die dit jaar in juni plaatsvindt.

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer gewerkt aan een nieuw supportgeversteam van minimaal 50 hulpverleners. Deze personen zullen allen worden getraind en begeleid om online hulp te kunnen verlenen aan onze supportvragers.

De verwachting is dat van de supportgeversgroep van 2015 ook hulpverleners aangesloten zullen blijven bij ES. Dat maakt het mogelijk de bezetting op drukke uren opnieuw te versterken.

Met de bekende kerstactie waarbij mensen kunnen doneren aan ES en daarvoor een digitale kerstkaart ontvangen om naar familie, vrienden en relaties te sturen sluiten we het jaar af.

Contact met de serviceclubs blijft een belangrijke prioriteit voor ES. We zullen, waar mogelijk, richten op een actieve samenwerking.

Naast deze activiteiten die gericht zijn op een kwalitatief hoogwaardig supportgeversteam en het vergroten van de financiële reserve wordt er door onze nieuwe hoofdsupporter Janssen.nl gewerkt aan een kersverse ES site.


Tenslotte willen wij graag alle supporters enorm bedanken voor hun bijdrage van het afgelopen jaar. En natuurlijk een dik compliment aan alle supportgevers en het begeleidende team. Deze mensen maken het gezamenlijk mogelijk om Eerste Hulp Bij Stress (EHBS) te bieden aan mensen die het tijdelijk niet alleen kunnen. Een laatste dankwoord van dit jaar doen we graag aan Lot Gijzen en Ronnie Gerschtanowitz. Ze waren bestuursleden van het eerste uur. Dank dat jullie ES mee op de kaart hebben gezet.

ES, met elkaar voor elkaar in 2016. 

Bestuur Stichting ES
30 juni 2016

 

 
- - - - - - - - - - 
 
2014
 
Activiteitenverslag 2014
 
In 2014 wordt dagelijks per chat support verleend van 9.00 uur in de ochtend tot 0.00 uur in de nacht. Het supportgeversteam is uitgegroeid van 50 in 2013 tot 60 in 2014. Voor de begeleiding van deze groep is Anna Nijburg (en tot en met april 2014 ook Ilona Pessers) in dienst van Stichting ES. Anna stuurt tevens het feedbackteam van 40 vrijwilligers (oud-supportgevers) aan. Elly Jonker is op freelance basis de back-up van Anna Nijburg. De training van de nieuwe supportgevers ligt op freelance basis in handen van Ilona Pessers. Zij wordt in de training bijgestaan door verschillende vrijwilligers uit het feedbackteam. 
 
Ook dit jaar vormen de hoofdsupporters en zakelijke supporters de Club van 100 voor ES. Het lidmaatschap bedraagt minimaal €1.000 per jaar of een equivalent aan goederen of diensten. Ultimo 2014 zijn 38 supporters lid van de Club van 100 voor ES (ultimo 2013: 34).
 
Het ES gala – gehouden op 02 november 2014 – was een groot succes. Tafelverkoop, TiSento Lotery en een spetterende veiling zorgden voor een opbrengst van meer dan € 70.000.
 
Het fund jaar werd afgesloten met twee Rotary cheques (gezamenlijk ter waarde van €11.500) die wij in ontvangst mochten nemen aan het einde van de Santa Run Waalwijk. Met hulp van onze sponsoren hebben we het mogelijk gemaakt dat 600 minder vermogende kinderen en ouders de Santa Run konden meelopen. 
 
Financiële ontwikkelingen
 
De opbrengsten in 2014 bedragen €105.790 (begroot: €75.000, 2013: €51.213) en het batig saldo bedraagt €42.978 (begroot: €4.768, 2013: €7.881).
 
De toename van de opbrengsten in 2014 is voor een groot deel te danken aan het ES gala, dat in november 2014 voor de eerste maal heeft plaatsgevonden . De opbrengsten van het gala bedroegen €71.385, bestaande uit tafelverkoop-, veiling- en loterijopbrengsten. Hier tegenover stonden organisatiekosten van € 23.748, welke zijn verantwoord als onderdeel van de overige kosten. In de begroting 2014 waren ten aanzien van het ES gala opbrengsten van €50.000 en kosten van €30.000 meegenomen.
 
De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) bedragen in 2014 €30.383 (begroot: €37.800, 2013: €40.158). De afname is te verklaren doordat één van de coördinatoren van het supportgeversteam, Ilona Pessers, vanaf mei 2014 haar functie heeft neergelegd (impact circa €6.700). Daar tegenover staan hogere kosten voor de inhuur van externen voor het trainen van supportgevers (circa €5.200), welke zijn opgenomen onder de overige kosten. Deze kosten waren niet opgenomen in de begroting 2014.
 
Balans 2014
 
Activa 2014 2013
     
Vaste activa &a
VERDRIET
HULP
AANDACHT
ENERGIE
STEUN
STRESS
VERLIES
DRUK
BLIJDSCHAP
PIJN
SCHOK
VEERKRACHT
ANGST
BOOSHEID
KRACHT
OPLUCHTING
RUIMTE
GREEP
Wij luisteren. Chatten met ES lucht op. Dagelijks van 9.00 tot 24.00 uur.
NHA Psychodidact Janssen.nl
ANBI
Facebook Twitter
Realisatie door Knowledge Internet Solutions